TAKIM KONSULTATIV ME STAFIN AKADEMIK NË LIDHJE ME DISA AKTE NËN LIGJORE TË LIGJIT PËR ARSIMIN E LARTË.

Në datën 11. 04. 2017 në Sallën e Senatit Akademik të Universitetit “ Fan S. Noli” të Korçës u zhvillua një takim konsultativ në lidhje me disa akte nën ligjore të Ligjit për Arsimin e Lartë. Ekspertja e grupit të punës ngritur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit pedagogia PhD Iris Petrela tha se për nga pikëpamja përmbajtësore, takimet në fokus grupe synojnë vjeljen e sugjerimeve, komenteve, ideve etj. mbi përmbajtjen dhe mënyrën e adresimit të kërkesave të ligjit në aktet nënligjore:

Tema 1: Kriteret dhe standardet shtetërore për fitimin e gradës shkencore “Doktor” dhe titujve akademike.

Tema 2: Statusi i profesoratit dhe ngarkesa mësimore.

Tema 3: Financimi dhe Cilësia

Tema 4: Transformimi i IALPP-ve dhe lista e institucioneve që ofrojnë tituj

Në takim u dhanë mendime dhe sugjerime konkrete ku dekanët e fakulteteve, përgjegjesit e departamenteve dhe pedagogët u ndalën nen për nen në të 4-ët temat e Udhëzuesit. Paralelisht është duke u mbledhur edhe mendimi i studentëve nëpërmjet pytësorit të publikuar në faqen e internetit të Universitetit “ Fan S. Noli”.

Harta e Vendodhjes

Lidhu me ne

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
 alijashari@yahoo.com

Te gjitha kontaktet

Asistente e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230

e-mail:
megipashko@yahoo.com
rektorati@yahoo.com