STAFI ADMINISTRATIV
PERSONELI NDIHMËS-MËSIMOR

Ndihmësja e Dekanit

Përgjigjet për zbatimin korrekt të detyrave të lëna nga Dekani. Ndihmon  në përgatitjen e materialeve për Dekanin dhe dërgimin e tyre në destinacion, merr dhe tejçon informacion dhe porosi brenda e jashtë fakultetit për problematika të ndryshme, ndjek realizimin e porosive të Dekanit për stafin akademik e administrativ. Ndihmësja e Dekanit përgjigjet për korrespondencën nga protokolli, procesverbalet e mbledhjeve të dekanatit, administrimin e vulës së fakultetit si dhe koordinon takimet e Dekanit me punonjësit, studentët, partnerët, publikun etj. Gjithashtu pjesë e detyrave të ndihmëses së Dekanit është edhe koordinimi i gjithë procesit të çertifikimit të provimit të gjuhës Greke.

Msc. Maria Tanushi

e-mail: dekanati@yahoo.com
             tanushimaria@yahoo.com

 


Sekretaria mësimore & Zyra e informimit të studentëve 

Sekretaria Mësimore dhe Zyra e informimit dhe orientimit të studentëve janë përgjegjëse për menaxhimin e procesit të regjistrimit të studentëve. Zyra e Sekretarisë Mësimore është përgjegjëse për rregullimin, monitorimin dhe arkivimin e çdo regjistrimi, informacioni, dokumenti ose  transkripti lidhur me studentët. Sekretaritë mësimore kanë përgjegjësi për hedhjen, administrimin dhe ruajtjen e të dhënave mësimore të studenteve dhe të procesit mësimor dhe në mënyrë të veçantë kanë përgjegjësi për plotësimin e regjistrit bazë të studentëve. Kjo njësi është një strukturë racionale për të përmbushur sa më mirë detyrat e organizimit të procesit mësimor të fakultetit, në shërbim të studentëve dhe të stafit akademik.

Sekretaria mësimore

Znj. Teuta Naslazi - Kryesekretare

email: tnaslazi@yahoo.com

Znj. Engjëllushe Frashëri - Sekretare

email: engjellushefrasheri@hotmail.com

Zyra: 315

 

Zyra e informimit të studentëve 

Znj. Vilma Mosko (Departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë; Departamenti i Gjuhëve të Huaja)

email: moskovilma@yahoo.com

Znj. Enela Pepaj (Departamenti i Edukimit; Departamenti i Historisë dhe i Gjeografisë)

email: enelaeni@hotmail.com

Zyra: 313

 


Specialist IT

Specialisti I IT përgjigjet për mbështetjen teknike të problemeve të ndryshme dixhitale në Universitet, mirëmbajtjen e paisjeve elektronike dhe sistemeve menaxhuese online. Në nevojë dhe funksion të universitetit harton dhe zhvillon programe apo shërbime specifike. Mirëmban dhe menaxhon faqen e internetit dhe përditeson atë në vazhdimësi. Disa nga funksionet e tjera janë konfigurimi dhe kujdesja teknike për serverat qëndrorë të institucionit dhe kompjuterat menaxhues, menaxhimi i rrjetit kompjuterik, mbështetje teknike për punonjesit e zyrave, etj.

Klajdi Qafzezi

e-mail : Klajdi_SC@hotmail.com
              klajdisc@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet