TË PËRGJITHSHME

1. Ky Statut është hartuar në zbatim të nenit 39 të Ligjit nr. 9741, dt. 21. 05. 2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe është zbatim konkret i këtij Ligji, si dhe i gjithë legjislacionit tjetër në fuqi për arsimin e lartë publik.

Statuti pasqyron riorganizimin e strukturimit të brendshëm të Universitetit “Fan S.Noli” dhe të programeve të studimit në bazë të nenit 83 të Ligjit të sipërcituar.

2.Statuti i Universitetit “Fan S.Noli” i Korçës (shkurt UK) përmban normat kryesore që rregullojnë veprimtarinë e institucionit, si organizimi, veprimtaria dhe puna e strukturave përbërëse, e autoriteteve dhe organeve drejtuese, zgjedhja ose përzgjedhja e tyre, nivelet e delegimit të autoritetit nga organet drejtuese e administruese, periudhat e kryerjes së vlerësimit të brendshëm të strukturave dhe të programeve të studimit, detyrat dhe të drejtat e personelit akademik, joakademik dhe të studentëve, si edhe detyra të tjera që rregullojnë veprimtarinë e këtij institucioni. Mbi bazën e këtij statuti, si dhe të udhëzimeve të ndryshme etj., përgatiten rregulloret e brendshme të njësive kryesore të UK-së, si dhe të organeve dhe autoriteteve që janë në juridiksionin e tij.

 

PËRMBAJTJA E STATUTIT

 

KREU I

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1 - Hartimi dhe përmbajtja e statutit

Neni 2 - Pozita juridike

Neni 3 - Misioni dhe qëllimet e universitetit “Fan S. Noli ” të Korçës

Neni 4 - Autonomia institucionale dhe liria akademike

Neni 5 - UK është person juridik

Neni 6 - Të gjitha mjediset sipas ligjit gëzojnë paprekshmërinë e siguruar nga shteti

 

KREU II

STRUKTURA ORGANIZATIVE E UNIVERSITETIT “FAN S. NOLI”

Neni 7 - Universiteti

Neni 8 - Fakultetet

Neni 9 - Departamentet

Neni 10 - Filialet

Neni 11 - Këshilli i Profesorëve

 

KREU III

DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I UNIVERSITETIT “FAN S.NOLI”

Neni 12 - Organet drejtuese dhe administrative të Universitetit

Neni 13 - Senati akademik

Neni 14 - Rektorati

Neni 15 - Këshilli i administrimit

Neni 16 - Këshilli i etikës

Neni 17 - Këshilli i fakultetit

Neni 18 - Organe të tjera drejtuese të Universitetit “Fan S.Noli”

Neni 19 - Këshilli shkencor dhe botues

Neni 20 - Bordi Këshillimor

Neni 21 - Autoritetet drejtuese të Universitetit “Fan S.Noli” të Korçës

Neni 22 - Rektori

Neni 23 - Dekani i fakultetit

Neni 24 - Përgjegjësi i departamentit

Neni 25 - Autoritete të tjera të Universitetit “Fan S.Noli” të Korçës

Neni 26 - Kancelari

Neni 27 - Zëvendësrektori/ët

Neni 28 - Zëvendësdekani/ët

Neni 29 - Kancelari i fakultetit

Neni 30 - Mbrojtësi i studentëve

 

KREU IV

ORGANIZIMI I STUDIMEVE NË UNIVERSITETIN “FAN S.NOLI”

Neni 31 - Format e studimeve

Neni 32 - Programet e studimeve

Neni 33 - Ciklet dhe titujt e studimeve universitare

Neni 34 - Pranimi në ciklin e parë të studimeve

Neni 35 - Pranimi në ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve

Neni 36 - Viti akademik dhe organizimi i mësimdhënies

Neni 37 - Ndjekja e një programi të dytë studimi

Neni 38 - Transferimet

Neni 39 - Pajisja me diplomë

Neni 40 - Njohja dhe ekuivalentimi i diplomave dhe i periudhave të studimeve

Neni 41 - Viti akademik sabatik

Neni 42 - Vlerësimi moral për studentët

Neni 43 - Norma mësimore dhe mbingarkesa

 

KREU V

KËRKIMI SHKENCOR

Neni 44 - Financimi i kërkimit shkencor

Neni 45 - Kërkimi shkencor dhe shërbimet për të tretë

 

KREU VI

PERSONELI I UNIVERSITETIT

Neni 46 - Struktura dhe organika

Neni 47 - Procedura e punësimit

Neni 48 - Të drejtat e personelit akademik

Neni 49 - Detyrimet e personelit akademik

Neni 50 - Personeli ndihmës mësimor-shkencor dhe administrativ

Neni 51 - Personeli akademik i ftuar

Neni 52 - Personeli akademik me kontratë

Neni 53 - Masat disiplinore

Neni 54 - Zgjidhja e kontratës së punës

Neni 55 - Zgjidhja e mosmarrëveshjeve të punës.

 

KREU VII

STUDENTËT

Neni 56 - Statusi i studentit

Neni 57- Të drejtat e studentëve

Neni 58 - Detyrimet e studentëve

Neni 59 - Këshillat e studentëve

Neni 60 - Regjistri i studentëve

 

KREU VIII

AUTONOMIA FINANCIARE

Neni 61 - Hartimi i buxhetit

Neni 62 - Niveli vertikal i autonomisë financiare

Neni 63 - Kontrolli financiar

 

KREU IX

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 64 - Miratimi i rregulloreve

Neni 65 - Hyrja në fuqi

 

Per tu njohur hollesisht me statusin e universitetit... statuti_rinovuar.pdf

Harta e Vendodhjes

Kontakt

Rektori
Prof. dr.  Ali Jashari

Tel. : +355 822 42230
         +355 676385000

e-mail:  ajashari@unkorce.edu.al
            alijashari@yahoo.com
            rektorati@yahoo.com

Sekretarja e Rektorit
Megi Pashko

Tel. : +355 822 42230
e-mail: megipashko@yahoo.com
        rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për mësimin
Prof. as. dr.  Majlinda Bello

Tel. : +355 822 42580
e-mail: mbello@unkorce.edu.al
            rektorati@yahoo.com

Zv. Rektore për shkencën dhe projektet
Dr. Erinda Papa

Tel: +355 822 42580
e-mail: erindapapa@yahoo.com

Administrator i Universitetit

Msc. Enslemvera Zake (Furxhi)
Tel: +355 822 43609
e-mail: eni_furxhi@yahoo.com

Te gjitha kontaktet